«

»

Mar 18

Educational and methodical complexes of disciplines of the RBECS faculty for the period of the spring semester

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр)

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Об’єктно-орієнтоване програмування на Java матеріали курсу
Англійська мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Алгоритми та структури данних матеріали курсу
Фізика -молекулярна матеріали курсу
Аналітична геометрія та вища алгебра матеріали курсу

2 курс

Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Поглиблений курс програмування на Java матеріали курсу
Філософія матеріали курсу
Фізика -оптика матеріали курсу
Теоретична механіка матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу
Спеціалізація “радіофізика”
Основи радіоелектроніки матеріали курсу
Спеціалізація “біофізика”
Біохімія матеріали курсу

3 курс

Англійська мова за фахом матеріали курсу
Web-програмування матеріали курсу
Електродинаміка матеріали курсу
Спеціалізація “радіофізика”
Фізика напівпровідників матеріали курсу
Радіотехнічна практика матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Аналітичні та числові методи моделювання розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах матеріали курсу
Основи георадіолокації та дистанційного зондування матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Загальна фізика плазми матеріали курсу
Сучасні проблеми астрофізики матеріали курсу
Спецкурси кафедри Фізики НВЧ
Багатополюсники і кола НВЧ матеріали курсу
Методи розв’язання електродинамічних задач матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Числові методи в твердотільній електроніці матеріали курсу
Фізика твердого тіла матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Фізика елементів антено-фідерних пристроїв матеріали курсу
Теорія випромінювання і антени матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Вступ до квантової радіофізики матеріали курсу
Основи радіооптики матеріали курсу
Спеціалізація “біофізика”
Фізична хімія матеріали курсу
Біофізика матеріали курсу
Біофізична практика (літня) матеріали курсу

4 курс

Термодинаміка і статистична фізика матеріали курсу
Основи охорони праці матеріали курсу
Спеціалізація “радіофізика”
Квантова електроніка матеріали курсу
Нелінійна радіофізика матеріали курсу
Статистична радіофізика і теорія інформації матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Вступ до теорії метаматеріалів матеріали курсу
Числове моделювання взаємодії світла із планарними метаматеріалами матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Фізика атмосфери матеріали курсу
Спецкурси “Радіоастрономія”
Теоретична астрофізика матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Електроніка напівпровідникових приладів матеріали курсу
Сучасна оптоелектроніка матеріали курсу
Спецкурси кафедри Фізики НВЧ
Мікроелектронні пристрої та оптоелектроніка НВЧ матеріали курсу
Енергетика НВЧ матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Теорія антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Розсіювання електромагнітних хвиль на неоднорідностях у хвилеводі матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Молекулярна спектроскопія матеріали курсу
Спецкурси кафедри молекулярної та медичної біофізики
Математична біофізика матеріали курсу
Біоелектричні процеси матеріали курсу
Молекулярна адсорбція матеріали курсу
Педагогіка матеріали курсу
Фізика нуклеінових кислот матеріали курсу

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (магістр)

Назва курсу матеріали курсу

5 курс, спеціалізація: радіофізика і електроніка

Оподаткування суб’єктів господарювання матеріали курсу
Специалізація:”Радіофізика та електроніка”
Фізика нанорозмірних систем матеріали курсу
Алгоритми та методи обробки інформації матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Фізико-математичні моделі і хвилі в неоднорідних середовищах матеріали курсу
Метод скінченних різниць у часовій області матеріали курсу
Зворотні задачі магнітостатики матеріали курсу
Вступ до квантової електродинаміки матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Декаметрове радіовипромінювання Сонця матеріали курсу
Фізичні процеси в системах ЗАІМ і СМСМІАЗБ матеріали курсу
Числові методи радіоастрономії матеріали курсу
Радіотелескопи і радіометри матеріали курсу
Спецкурси кафедри фізики НВЧ
Автоматизоване вимірювання параметрів матеріали курсу
Задачі зовнішньої та внутрішньої електродинам матеріали курсу
Мікросмужкові антени і сенсори на НВЧ матеріали курсу
Електромагнітні кристали ТГц діапазону матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Випромінювання надширокосмугових хвиль матеріали курсу
Нові розділи теорії випромінювання матеріали курсу
Дифракція електромагнітних хвиль на екранах матеріали курсу
Надширокосмугові антени матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Нелінійна оптика матеріали курсу
Математичне моделювання в фізиці матеріали курсу
Лазерні резонатори матеріали курсу
Сучасні проблеми квантової радіофізики матеріали курсу
Специалізація:”Біофізика”
Методи біоінженерії матеріали курсу
Квантово-хімічні методи в біофізиці матеріали курсу
Біоінформатика матеріали курсу
Синергетика матеріали курсу
Методи дослідження біомембран матеріали курсу

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Англійська мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java матеріали курсу
Алгоритми та структури данних матеріали курсу
Анатомія та фізіологія людини матеріали курсу

2 курс

Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Філософія матеріали курсу
Теорія електричних кіл матеріали курсу
Медико-біологічні дослідження матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Біохімія матеріали курсу
Програмування на С++ матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Англійська мова за фахом матеріали курсу
Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями матеріали курсу
Метрологія матеріали курсу
Фізика напівпровідників матеріали курсу
Елементна база електроніки матеріали курсу
Квантова електроніка матеріали курсу
Випромінювання ЕМ полів матеріали курсу

4 курс

Основи охорони праці матеріали курсу
Педагогіка матеріали курсу
Лазерні та плазмові технології в медицині матеріали курсу
Біосенсорика матеріали курсу
Інтелектуальні системи в медицині матеріали курсу
Патологія матеріали курсу
Прилади медичної діагностики та вимірювальні перетворювачі в біології і медицині матеріали курсу

5 курс

Оподаткування суб’єктів господарювання матеріали курсу
Функціональна електроніка матеріали курсу
Фізика нанорозмірних систем матеріали курсу
Зондові нанотехнології в електроніці матеріали курсу
Інформаційні технології в медицині матеріали курсу
Біоінформатика матеріали курсу

Leave a Reply