«

»

Mar 18

Educational and methodical complexes of disciplines of the RBECS faculty for the period of the spring semester

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр)

3 курс

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Об’єктно-орієнтоване програмування на Java матеріали курсу
Англійська мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Алгоритми та структури данних матеріали курсу
Фізика -молекулярна матеріали курсу
Аналітична геометрія та вища алгебра матеріали курсу

2 курс

Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Поглиблений курс програмування на Java матеріали курсу
Філософія матеріали курсу
Фізика -оптика матеріали курсу
Теоретична механіка матеріали курсу
Основи радіоелектроніки матеріали курсу
Радіотехнічна практика матеріали курсу
Основи сучасної радіоелектроніки матеріали курсу
Біохімія матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу
Англійська мова за фахом матеріали курсу
Основи метрології матеріали курсу
Фізика НВЧ матеріали курсу
Електродинаміка матеріали курсу
Спеціалізація “радіофізика”
Фізика напівпровідників матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Аналітичні та числові методи моделювання розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах матеріали курсу
Основи георадіолокації та дистанційного зондування матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Спрощені рівняння переносу матеріали курсу
Сучасні проблеми астрофізики матеріали курсу
Спецкурси кафедри Фізики НВЧ
Обчислювальні методи електродинаміки матеріали курсу
Методи розв’язання електродинамічних задач матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Фізика твердого тіла матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Фізика елементів антено-фідерних пристрої матеріали курсу
Теорія випромінювання і антени матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Вступ до квантової радіофізики матеріали курсу
Основи радіооптики матеріали курсу
Спеціалізація “біофізика”
Загальна біофізика матеріали курсу
Цитологія матеріали курсу
Електродинаміка матеріали курсу

4 курс

Термодинаміка і статистична фізика матеріали курсу
Основи охорони праці матеріали курсу
Спеціалізація “радіофізика”
Квантова електроніка матеріали курсу
Нелінійна радіофізика матеріали курсу
Статистична радіофізика і теорія інформації матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Вступ до теорії метаматеріалів матеріали курсу
Числове моделювання взаємодії світла із планарними метаматеріалами матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Фізика атмосфери матеріали курсу
Спецкурси “Радіоастрономія”
Теоретична астрофізика матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Електроніка напівпровідникових приладів матеріали курсу
Сучасна оптоелектроніка матеріали курсу
Спецкурси кафедри Фізики НВЧ
Мікроелектронні пристрої та оптоелектроніка НВЧ матеріали курсу
Енергетика НВЧ матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Теорія антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Розсіювання електромагнітних хвиль на неоднорідностях у хвилеводі матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Молекулярна спектроскопія матеріали курсу
Спецкурси кафедри молекулярної та медичної біофізики
Математична біофізика матеріали курсу
Біоелектричні процеси матеріали курсу
Молекулярна адсорбція матеріали курсу
Педагогіка матеріали курсу
Фізика нуклеінових кислот матеріали курсу
Сучасна мікроскопія для наук про життя матеріали курсу

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали (магістр)

Назва курсу матеріали курсу

5 курс, спеціалізація: радіофізика і електроніка

Економіка фірми / Оподаткування суб’єктів господарювання матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Фізико-математичні моделі і хвилі в неоднорідних середовищах матеріали курсу
Метод скінченних різниць у часовій області матеріали курсу
Системи радіотеплолокації матеріали курсу
Вступ до квантової електродинаміки матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Декаметрове радіовипромінювання Сонця матеріали курсу
Іоносферно-магнітосферна взаємодія матеріали курсу
Мезосферна електродинаміка матеріали курсу
Супутникове радіозондування матеріали курсу
Числові методи радіоастрономії матеріали курсу
Радіотелескопи і радіометри матеріали курсу
Спецкурси “Радіоастрономія”
Декаметрове радіовипромінювання Сонця матеріали курсу
Іоносферно-магнітосферна взаємодія матеріали курсу
Мезосферна електродинаміка матеріали курсу
Супутникове радіозондування матеріали курсу
Числові методи радіоастрономії матеріали курсу
Радіотелескопи і радіометри матеріали курсу
Спецкурси кафедри фізики НВЧ
Автоматизоване вимірювання параметрів матеріали курсу
Моделювання гібрідних металево-діелектричн матеріали курсу
Пасивні і активні ЕМ кристали ТГц діапазону матеріали курсу
Задачі зовнішньої та внутрішньої електродинам матеріали курсу
Мікросмужкові антени і сенсори на НВЧ матеріали курсу
Моделювання оптоволоконних ліній передач матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Функціональна електроніка матеріали курсу
Фізика нанорозмірних систем матеріали курсу
Обчислення та моделювання в електроніці матеріали курсу
Зондові нанотехнології в електроніці матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Випромінювання надширокосмугових хвиль матеріали курсу
Нові розділи теорії випромінювання матеріали курсу
Електромагнітні поля в ближній зоні антен матеріали курсу
Дифракція електромагнітних хвиль на екранах матеріали курсу
Надширокосмугові антени матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Твердотільні лазери матеріали курсу
Нелінійна оптика матеріали курсу
Методи оптичної спектроскопії матеріали курсу
Математичне моделювання в фізиці матеріали курсу
Лазерні резонатори матеріали курсу
Сучасні проблеми квантової радіофізики матеріали курсу
Цикл курсів Сучасна радіофізика
Надширокосмугові та ультракороткі сигнали в задачах радіофізики матеріали курсу
Нелінійна оптика матеріали курсу
Основи наноелектроніки матеріали курсу
Розповсюдження надширокосмугових хвиль матеріали курсу
Фізика атмосфери матеріали курсу

5 курс(магістр), спеціалізація: біофізика

Методи біоінженерії матеріали курсу
Зондові нанотехнології в електроніці матеріали курсу
Масспектрометрія матеріали курсу
Синергетика матеріали курсу
Сучасна мікроскопія для наук про життя матеріали курсу

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Англійська мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java матеріали курсу
Алгоритми та структури данних матеріали курсу
Анатомія та фізіологія людини матеріали курсу

2 курс

Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Філософія матеріали курсу
Теорія електричних кіл матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Квантова механіка матеріали курсу
Теорія імовірності матеріали курсу
Теорія поля матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Англійська мова за фахом матеріали курсу
Фізика напівпровідників матеріали курсу
Метрологія матеріали курсу
Елементна база електроніки матеріали курсу
Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями матеріали курсу
Квантова електроніка матеріали курсу
Випромінювання ЕМ полів матеріали курсу

4 курс

Лазерні та плазмові технології в медицині матеріали курсу
Основи охорони праці матеріали курсу
Електронні медичні системи матеріали курсу
Педагогіка матеріали курсу
Біосенсорика матеріали курсу
Патологія матеріали курсу
Прилади медичної діагностики та вимірювальні перетворювачі в біології і медицині матеріали курсу

5 курс

Оподаткування суб’єктів господарювання матеріали курсу
Функціональна електроніка матеріали курсу
Фізика нанорозмірних систем матеріали курсу
Зондові нанотехнології в електроніці матеріали курсу
Інформаційні технології в медицині матеріали курсу
Біоінформатика матеріали курсу

Leave a Reply