Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

В. о. завідувача кафедри: Бердник Сергій Леонідович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент, к. 6-5, E-mail: berdnik@karazin.ua

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій (ФБМЕ та КІТ), здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями:

 • 153 «Мікро- та наносистемна техніка»:
  • ОПП «Біомедична електроніка та комп’ютерні системи» (бакалавр)
   Дисципліни кафедри: посилання
  • ОПП «Мікро- та наносистемна техніка» (бакалавр)
   Дисципліни кафедри: посилання
  • ОПП «Фізична та біомедична електроніка» (магістр)
   Дисципліни кафедри: посилання

глибокі теоретичні та практичні знання з вищої математики, загальної та теоретичної фізики, біофізики, біохімії, біології та фізіології людини, вивчення основ сенсорики, комп’ютерної техніци,комп’ютерних методів отримання, обробки, відображення та архівування біомедичної інформації. У циклі професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін вивчаються закони поширення електромагнітних хвиль в біологічних середовищах, електронні датчики, що використовуються в медицині, системи візуалізації внутрішнього середовища людини, електроніка систем заміщення органів і функцій організму людини, системи діагностики, фізіотерапії та хірургії, методи проектування складних біотехнічних апаратів і систем.

 • 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»:
  • ОПП «Радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи» (бакалавр)
  • ОПП «Радіофізика та електроніка» (магістр)

фундаментальна підготовка з вищої математики та математичної фізики, загальної та теоретичної фізики, теорії коливань, фізики надвисоких частот, квантової та статистичної радіофізики, вивчення нелінійних явищ в напівпровідниках і твердих тілах, отримання фундаментальних знань з фізичної електроніки та радіоелектроніки, вивчення законів поширення електромагнітних хвиль у різних середовищах, інформатики та комп’ютерної графіки.

При підготовці фахівців особлива увага приділяється вивченню комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій при вирішенні професійних завдань будь-якого рівня.

Наукові напрямки кафедри

 • Вивчення фізичних явищ і процесів у напівпровідниках і їх сполуках під впливом сильних електричних полів, а також ультрафіолетового та гамма-випромінювань;
 • Створення генераторів мм-діапазону, дослідження їх характеристик;
 • Дослідження багатопараметричної взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, в тому числі з біологічними середовищами;
 • Визначення фізичних і фізико-хімічних властивостей біологічних середовищ і створення на їх основі нових елементів і засобів біомедичної електроніки;
 • Створення фізико-математичних моделей взаємодії нестаціонарних електромагнітних полів з біологічними об’єктами і дослідження особливостей поширення електромагнітних хвиль НВЧ і КВЧ діапазонів.
 fbme1
 fbme2  fbme3

Сайт кафедри.