«

»

Aug 27

Навчально-методичні комплекси дисциплін для студентів ФРБЕКС на період осіннього семестру

Освітня програма “Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали” (бакалавр)

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Історія України матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java матеріали курсу
Англійська мова матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ) матеріали курсу
Фізика-механіка матеріали курсу

2 курс

Англійська мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Диференціальні і інтегральні рівняння матеріали курсу
Фізика-електрика і магнетизм матеріали курсу
Основи адміністрування UNIX систем матеріали курсу
Тривимірна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Цикл дисциплін “Радіофізика і електроніка”
Основи радіоелектроніки матеріали курсу
Цикл дисциплін “Біофізика”
Неорганічна та органічна хімія матеріали курсу
Факультативи
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Англійська мова за фахом матеріали курсу
Фізика- атомна і ядерна матеріали курсу
Квантова механіка матеріали курсу
Бази даних матеріали курсу
Спеціалізація “радіофізика”
Коливання і хвилі матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Числові методи теоретичної радіофізики матеріали курсу
Надширокосмугові та ультракороткі сигнали в задачах радіофізики матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Основи астрономії та фізики плазми матеріали курсу
Обчислювальні методи в космічній РФ матеріали курсу
Спецкурси кафедри Фізики НВЧ
Вступ до фізики НВЧ матеріали курсу
Багатополюсники і кола на НВЧ матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Числові методи в твердотільній електроніці матеріали курсу
Фізика твердого тіла матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Вступ до теорії антен матеріали курсу
Числові методи прикладної електродинаміки матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Числові методи квантової радіофізики матеріали курсу
Вступ до фотоніки матеріали курсу
Спеціалізація “біофізика”
Молекулярна біофізика матеріали курсу
Фізична хімія матеріали курсу
Мікробіологія матеріали курсу
Числові методи біофізики матеріали курсу

4 курс

Спеціалізація “радіофізика”
Вакуумна електроніка матеріали курсу
Твердотільна та оптоелектроніка матеріали курсу
Квантова радіофізика матеріали курсу
техніка та електроніка НВЧ матеріали курсу
теорія хвилевих процесів матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Числові методи в електродинаміці матеріали курсу
Електродинамічна модель композиційних середовищ матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Фізика космічної плазми матеріали курсу
Радіоастрономічні вимірювання матеріали курсу
Спецкурси кафедри фізики НВЧ
Лінії передач НВЧ і КВЧ матеріали курсу
Моделювання параметрів НВЧ приладів матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Мікроконтролери матеріали курсу
Аналогова та цифрова схемотехніка матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Теорія випромінювання і антени матеріали курсу
Теорія антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Постановка експерименту матеріали курсу
Взаємодія атома з полем матеріали курсу
Спецкурси кафедри молекулярної та медичної біофізики
Біостатистика матеріали курсу
Фізіологія матеріали курсу
Радіаційна біофізика матеріали курсу
Фізичні методи в мед.діагностиці матеріали курсу
Методи біофізичних досліджень матеріали курсу
Імунологія матеріали курсу

Освітня програма “Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали” (магістр)

Назва курсу матеріали курсу

5 курс, спеціалізація: радіофізика і електроніка

Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Фрактальна радіофізика та геофізика матеріали курсу
Плазмоніка та метаматеріали матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Збудження і поширення хвиль у складних середовищах матеріали курсу
Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових і біомедичних об’єктів матеріали курсу
Зворотні задачі магнітостатики матеріали курсу
Основи радіолокації матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Дистанційне радіозондування геокосмосу матеріали курсу
Радіофізичні методи дослідження геокосмосу матеріали курсу
Специалізація “Космічна радіофізика”
Нелінійні явища в геокосмосі матеріали курсу
Специалізація “Радіоастрономія”
Інструменти і методи радіоастрономії матеріали курсу
Спецкурси кафедри фізики НВЧ
Фізичні основи оптоволоконних приладів матеріали курсу
Параметричні пристрої НВЧ матеріали курсу
Теорія інтегральних рівнянь матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Комп’ютерне моделювання випромінювачів матеріали курсу
Поширення радіохвиль матеріали курсу
Додаткові розділи теорії антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Граничні вимірювання у радіоелектроніці матеріали курсу
Сучасна радіоспектроскопія матеріали курсу
Python в наукових дослідженнях матеріали курсу

6 курс, спеціалізація: радіофізика і електроніка

Преддипломна практика матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Системи автоматизованого проектування електродинамічних структур матеріали курсу
Перспективи та проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону матеріали курсу
Алгоритми та методи обробки інформації матеріали курсу
Аналітичні методи електродинаміки в часовій області матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Поширення нестаціонарних полів матеріали курсу
Синтез антен матеріали курсу
Сучасні проблеми електродинаміки матеріали курсу
Асимптотичні методи в теорії дифракції матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Мікрохвильова та лазерна спектроскопія матеріали курсу
Терагерцова спектроскопія матеріали курсу
Вимірювання характеристик лазерів матеріали курсу
Матеріали квантової електроніки матеріали курсу

5 курс(магістр), спеціалізація: біофізика

Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Методика викладання фізики матеріали курсу
Педагогіка вищої школи матеріали курсу
Молекулярна біологія та генетика матеріали курсу
Біофізика клітини і вторинних посередників матеріали курсу

6 курс(магістр), спеціалізація: біофізика

Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Біоінформатика матеріали курсу
Ймовірнісні методи в біології та медицині матеріали курсу
Молекулярна спектроскопія матеріали курсу
Драг-дизайн та експериментальна фармакологія матеріали курсу
Технологія мікробіосенсорів матеріали курсу

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Історія України матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Javа матеріали курсу
Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ) матеріали курсу
Англійська мова матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Фізика матеріали курсу

2 курс

Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Тривимірна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Інженерна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Теорія електричних кіл матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Метрологія матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Основи адміністрування UNIX систем матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Англійська мова за фахом матеріали курсу
Статистична фізика матеріали курсу
Цифрова обробка та перетворення сигналів матеріали курсу
Основи біофізики матеріали курсу
Вакуумна електроніка матеріали курсу
Лабораторно-аналітична техніка матеріали курсу
Фізика і техніка НВЧ матеріали курсу

4 курс

Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки матеріали курсу
Аналогово-цифров.схемотехніка матеріали курсу
Медична електроніка матеріали курсу
Твердотільна та оптоелектроніка матеріали курсу
Мікроконтролери матеріали курсу
Педагогіка вищої школи матеріали курсу
Основи сімейного виховання матеріали курсу
Іноземна мова матеріали курсу

5 курс

Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Проектування вузлів медичної апаратури матеріали курсу
Технологія мікробіосенсорів матеріали курсу
Екологічна дія фізичних факторів матеріали курсу
Моделювання в біології та медицині матеріали курсу
Педагогіка і психологія ВШ матеріали курсу

6 курс

Комп’ютерні технології в біоінженерії матеріали курсу
Системи заміщення органів і функцій матеріали курсу
Інтроскопія матеріали курсу
Проектування біотехнічних систем матеріали курсу
Комп’ютерний аналіз біомолекул матеріали курсу

Напишіть відгук