«

»

Aug 27

Навчально-методичні комплекси дисциплін для змішаної форми навчання для студентів ФРБЕКС на період осіннього семестру

Освітня програма “Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали” (бакалавр)

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Історія України матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Java матеріали курсу
Англійська мова матеріали курсу
Математичний аналіз матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ) матеріали курсу
Фізика-механіка матеріали курсу

2 курс

Англійська мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Диференціальні і інтегральні рівняння матеріали курсу
Фізика-електрика і магнетизм матеріали курсу
Основи адміністрування UNIX систем матеріали курсу
Тривимірна комп’ютерна графіка матеріали курсу
Методи математичної фізики матеріали курсу
Цикл дисциплін “Радіофізика і електроніка”
Основи радіоелектроніки матеріали курсу
Цикл дисциплін “Біофізика”
Неорганічна та органічна хімія матеріали курсу
Факультативи
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Англійська мова за фахом матеріали курсу
Фізика- атомна і ядерна матеріали курсу
Квантова механіка матеріали курсу
Спеціалізація “радіофізика”
Коливання і хвилі матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Числові методи теоретичної радіофізики матеріали курсу
Надширокосмугові та ультракороткі сигнали в задачах радіофізики матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Основи астрономії та фізики плазми матеріали курсу
Обчислювальні методи в космічній РФ матеріали курсу
Спецкурси кафедри Фізики НВЧ
Вступ до фізики НВЧ матеріали курсу
Багатополюсники і кола на НВЧ матеріали курсу
Спецкурси кафедри ФБМЕ та КІТ
Числові методи в твердотільній електроніці матеріали курсу
Фізика твердого тіла матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Вступ до теорії антен матеріали курсу
Числові методи прикладної електродинаміки матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Числові методи квантової радіофізики матеріали курсу
Вступ до фотоніки матеріали курсу
Спеціалізація “біофізика”
Молекулярна біофізика матеріали курсу
Фізична хімія матеріали курсу
Мікробіологія матеріали курсу
Числові методи біофізики матеріали курсу

4 курс

Спеціалізація “радіофізика”
Вакуумна електроніка матеріали курсу
Твердотільна та оптоелектроніка матеріали курсу
Квантова радіофізика матеріали курсу
техніка та електроніка НВЧ матеріали курсу
теорія хвилевих процесів матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Числові методи в електродинаміці матеріали курсу
Електродинамічна модель композиційних середовищ матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Фізика космічної плазми матеріали курсу
Радіоастрономічні вимірювання матеріали курсу
Спецкурси “Радіоастрономія”
Фізика космічної плазми матеріали курсу
Радіоастрономічні вимірювання матеріали курсу
Спецкурси кафедри фізики НВЧ
Лінії передач НВЧ і КВЧ матеріали курсу
Моделювання параметрів НВЧ приладів матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Теорія випромінювання і антени матеріали курсу
Теорія антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Постановка експерименту матеріали курсу
Взаємодія атома з полем матеріали курсу
Спецкурси кафедри молекулярної та медичної біофізики
Біостатистика матеріали курсу
Фізіологія матеріали курсу
Радіаційна біофізика матеріали курсу
Фізичні методи в мед.діагностиці матеріали курсу
Методи біофізичних досліджень матеріали курсу
Імунологія матеріали курсу

Освітня програма “Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали” (магістр)


Назва курсу матеріали курсу

5 курс, спеціалізація: радіофізика і електроніка

Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Принципи побудови та застосування радіоелектронних систем матеріали курсу
Збудження і поширення хвиль у складних середовищах матеріали курсу
Основи дистанційного зондування та неруйнівного контролю промислових і біомедичних об’єктів матеріали курсу
Зворотні задачі магнітостатики матеріали курсу
Основи радіолокації матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Комп’ютерне моделювання випромінювачів матеріали курсу
Поширення радіохвиль матеріали курсу
Додаткові розділи теорії антен з керованим випромінюванням матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Граничні вимірювання у радіоелектроніці матеріали курсу
Сучасна радіоспектроскопія матеріали курсу
Python в наукових дослідженнях матеріали курсу

6 курс, спеціалізація: радіофізика і електроніка

Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Преддипломна практика матеріали курсу
Спецкурси кафедри теоретичної радіофізики
Системи автоматизованого проектування електродинамічних структур матеріали курсу
Перспективи та проблеми розвитку техніки терагерцового діапазону матеріали курсу
Алгоритми та методи обробки інформації матеріали курсу
Спецкурси кафедри космічної радіофізики
Космічна погода матеріали курсу
Сонячно-магнітосферна взаємодія матеріали курсу
Методи радіоастрономії матеріали курсу
Міжнародні проекти дослідження космосу матеріали курсу
Потужне радіовипромінювання в геокосмосі матеріали курсу
Спецкурси “Радіоастрономія”
Космічна погода матеріали курсу
Сонячно-магнітосферна взаємодія матеріали курсу
Методи радіоастрономії матеріали курсу
Міжнародні проекти дослідження космосу матеріали курсу
Теоретична астрофізика матеріали курсу
Спецкурси кафедри фізики НВЧ
Променеві методи в теорії електромагнетизму матеріали курсу
Методи та засоби захисту інформації матеріали курсу
Ферити на НВЧ та твердотільні резонатори матеріали курсу
Моделювання і конструювання мікросмужкових пристроїв матеріали курсу
Електромагнітні хвилі в шаруватих середовищах матеріали курсу
Спецкурси кафедри прикладної електродинаміки
Поширення нестаціонарних полів матеріали курсу
Синтез антен матеріали курсу
Сучасні проблеми електродинаміки матеріали курсу
Асимптотичні методи в теорії дифракції матеріали курсу
Спецкурси кафедри квантової радіофізики
Мікрохвильова та лазерна спектроскопія матеріали курсу
Терагерцова спектроскопія матеріали курсу
Вимірювання характеристик лазерів матеріали курсу

5 курс(магістр), спеціалізація: біофізика

Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Методика викладання фізики матеріали курсу
Педагогіка і психологія ВШ матеріали курсу
Квантова хімія матеріали курсу
Молекулярна біологія та генетика матеріали курсу
Біофізика клітини і вторинних посередників матеріали курсу

6 курс(магістр), спеціалізація: біофізика

Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Біоінформатика матеріали курсу
Ймовірнісні методи в біології та медицині матеріали курсу
Молекулярна спектроскопія матеріали курсу
Комп’ютерний аналіз біомолекул матеріали курсу
Технологія мікробіосенсорів матеріали курсу

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

Назва курсу матеріали курсу

1 курс

Історія України матеріали курсу
Об’єктно-орієнтоване програмування на Javа матеріали курсу
Вступ до фаху (Керування проєктами та бізнес аналіз в ІТ) матеріали курсу
Англійська мова матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Дискретна математика матеріали курсу
Фізика матеріали курсу

2 курс

Іноземна мова (за проф. спрям.) матеріали курсу
Медико-біологічні дослідження матеріали курсу
Теорія електричних кіл матеріали курсу
Фізика матеріали курсу
Обчислюв. математика та інжен. комп. графіка матеріали курсу
Вища математика матеріали курсу
Біохімія матеріали курсу
Робототехніка матеріали курсу

3 курс

Англійська мова за фахом матеріали курсу
Статистична фізика матеріали курсу
Цифрова обробка та перетворення сигналів матеріали курсу
Основи біофізики матеріали курсу
Вакуумна електроніка матеріали курсу
Лабораторно-аналітична техніка матеріали курсу
Фізика і техніка НВЧ матеріали курсу

4 курс

Фізико-технологічні основи мікро- та наноелектроніки матеріали курсу
Аналогово-цифров.схемотехніка матеріали курсу
Медична електроніка матеріали курсу
Твердотільна та оптоелектроніка матеріали курсу
Мікроконтролери матеріали курсу
Педагогіка вищої школи матеріали курсу
Основи сімейного виховання матеріали курсу
Іноземна мова матеріали курсу

5 курс

Охорона праці в галузі матеріали курсу
Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Проектування вузлів медичної апаратури матеріали курсу
Технологія мікробіосенсорів матеріали курсу
Екологічна дія фізичних факторів матеріали курсу
Моделювання в біології та медицині матеріали курсу
Педагогіка і психологія ВШ матеріали курсу

6 курс

Глобальні проблеми сучасності матеріали курсу
Системи заміщення органів і функцій матеріали курсу
Інтроскопія матеріали курсу
Проектування медико-інженерних систем матеріали курсу
Комп’ютерний аналіз біомолекул матеріали курсу

Напишіть відгук