Iсторiя

history1
До 2014 року факультет радіофізики біомедичної електроніки та комп’ютерних систем мав назву радіофізичний факультет. Радіофізичний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна був створений наказом Міністра вищої освіти СРСР №18 від 09.01.1952 року для підготовки радіофізиків-дослідників для вищих учбових закладів, науково-дослідних інститутів, заводів, підприємств Міністерства оборони і для створення спеціальних наукових шкіл в цьому напрямі.
У різні роки істотний вклад в організацію і розвиток факультету внесли його декани: Терещенко О.І. (1952 – 1961 гг.), Булгаков Б.М. (1961 – 1964 гг.), Зінченко М.С. (1964 – 1965 гг.), Седих В.М. (1965 – 1969 гг.), Сапелкін А.І. (1969 – 1976 гг.), Кузьмічов В.М. (1976 – 1979 гг.), Свіч В.А. (1979 – 1993 гг.), Перепечай М.П. (1993 – 2002 гг.). На цей час деканом фалькутету є Шульга С.М..
Значний вплив на розвиток факультету свого часу зробили академік Литвиненко Л.М., академік Яковенко В. М., академік Веркін Б.І., академік Шестопалов В. П., проф. Благій Ю.П., проф. Валітов Р. О., проф. Хіжняк М.О., проф. Яцук К.П., доц. Ткач В. К., доц. Степко М. Ф., доц. Кононенко К.І., доц. Беседовський О.І. та багато інших, які в різні періоди часу очолювали провідні напрями в області радіофізики і обіймали відповідальні посади завідувачок відділами, директорів науково-дослідних інститутів, заст. Міністрів освіти і науки України, директорів заводів, депутатів Верховної Ради України та ін. За цей період факультет підготував більше 5000 фахівців цього профілю. Працюючи у вищих учбових закладах, науково-дослідних інститутах і заводах наші випускники завжди були на передових рубежах, створювали нові напрями в радіофізиці. Дуже багато випускників факультету стали видатними ученими, провідними викладачами вищих учбових закладів, обиралися завідуючими кафедрами, завідувачками науково-дослідних лабораторій, деканами, директорами науково-дослідних інститутів, заводів, ректорами вищих учбових закладів.
history2
На факультеті ведеться підготовка фахівців з двох спеціальностей і десяти спеціалізацій по денній формі навчання, працює два спеціалізований радий із захисту докторських і кандидатських дисертацій по спеціальностях 01.04.03 – радіофізика і 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія, 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем, 01.04.04 – фізична електроніка і з біофізики (фіз.-мат. науки) за фахом 03.00.02. Нині з факультетом тісно співробітничають ліцей Харківського національного університету ім. В. Н. Каразина, фізико-математичний ліцей в Кривому Розі, з середніми профілюючими школами № 1, 4, 6, 9, 27, 36, 45, 55 і іншими районними школами в містах Первомайське і Богодухово. Ця творча співпраця передбачає розробку і впровадження інтегрованих учбових планів ступінчастої системи підготовки “середня школа – ліцей – університет”.
Факультет є одним з провідних факультетів по радіофізиці не лише на Україні, але і в колишньому Радянському Союзі. Тому не випадково факультет охоплює підготовку по напрямах: квантова радіофізика, космічна радіофізика, теоретична радіофізика, фізика напівпровідників, фізика надвисоких частот, прикладна електродинаміка, медична біофізика, медична фізика і інші. На даний момент на 7 кафедрах працює більше 40 викладачів. З них 50% докторів наук – професорів і 50% кандидатів наук – доцентів. Серед викладачів працюють академіки, член-корр. АН України, лауреати Державної премії, відмінники вищої школи. Учені факультету постійно беруть участь в розробці міжнародних, державних, галузевих, регіональних науково-дослідних програм.
history3
Так, на кафедрі квантової радіофізики такі роботи ведуться під керівництвом проф. Дюбко С. Ф. Це договори з американським фізичним суспільством, грант фонду Сороса, грант INTAS, грант CRDF, грант JUTY спільно з РІАН і НДІРІ. На кафедрі космічної радіофізики роботи в цьому напрямі очолює доц. Тирнов О. Ф. – це роботи з США, Канадою, Японією, Росією. На кафедрі біологічної і медичної фізики такі роботи очолює проф. Товстяк В. В. – з США, Швейцарією і Англією, проф. Малеєв В. Я. – з Англією, Грецією, Німеччиною, Росією. Упродовж усього часу вченими факультету встановлені ділові зв’язки і підтримується плідна співпраця з науково-дослідними інститутами, конструкторськими бюро, заводами. Про ефективність і значущість наукових досліджень можна судити по наступних результатах: отримано понад 300 авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано понад 20 монографій і 120 навчальних посібників, проведено близько 20 міжнародних наукових конференцій, щорічно видається 250 статей, з них 35% в зарубіжних журналах, більше 20 учених стали лауреатами Державної премії в галузі науки і техніки, 4 – член-корреспондентами НАН України, 3 – академіками НАН України, близько 100 чоловік захистили докторські дисертації, понад 500 – кандидатські.  Участь науково-дослідного складу факультету в розробці і виконанні міжнародних і державних договорів свідчить про високий творчий потенціал учених і шкіл, які вони очолюють. З 50-х і початку 60-х років чітко визначилися основні наукові напрями факультету, що розвиваються кафедрами: це – фізика і техніка надвисоких частот; випромінювання і дифракція електромагнітних хвиль; радіофізична метрологія; квантова радіофізика і спектроскопія; напівпровідникова і вакуумна електроніка; антени і поширення електромагнітних хвиль; радіофізичні методи дослідження високомолекулярних з’єднань і біологічних середовищ. З середини 60-х років отримав розвиток ще один науковий напрям – фізика космосу і навколоземного простору.
history4
У січні 1962 р. на факультеті створена науково-дослідна лабораторія радіовимірів, а в 1966 р. – проблемна лабораторія напівпровідників, у рамках якої об’єдналися усі кафедри і науково-дослідні лабораторії, що існували раніше. Світовими відомими стали роботи по дифракції під керівництвом академіка АН УРСР Шестопалова В. П. Вони стали основою сучасних наукових напрямів: дифракційна електроніка, розробка елементної бази ММ і СММ діапазонів, високоміцних антенних укриттів, композиційних матеріалів і тому подібне На кафедрі квантової радіофізики (до 1974 року – кафедра радіовимірів) в цей період тривають роботи, початі професором Валитовым Р.О. На сьогодні утворилися три потужні напрями – “радіоспектроскопія молекул і рідберговських атомів в діапазоні ММ і СММ довжин хвиль”, очолюване проф. Дюбко С. Ф.; “Лазери СММ діапазону і їх приймачі”, очолюване проф. Масловим В.О. (раніше проф. Свічом В.А.); “Вимір просторово-енергетичних і поляризаційних параметрів і характеристик лазерного випромінювання”, очолюване проф. Кокодієм М.Г. (раніше проф. Кузьмічевим В.М.). Великою популярністю також користуються роботи кафедри космічної радіофізики, початі під керівництвом проф. Мисюри В.О. по вивченню регулярних і випадкових варіацій параметрів іоносфери, экзосфери і тропосфери радіофізичними методами, які дозволяють вимірювати нижню іоносферу від 50 до 115 км, що раніше можливо було тільки за допомогою ракет. На цей часці роботи тривають під керівництвом проф. Чорногора Л.Ф. і доц. Тирнова О. Ф. Науково-дослідна робота кафедри фізики надвисоких частот розвивається по таких напрямах: широкосмугові лінії передач і пристрою НВЧ, випромінювання поверхневих хвиль для застосування їх в широкосмугових пристроях НВЧ, електронні прилади з тривалою дією О-типа і феррито-диэлектрические пристрої НВЧ. На цей час над цими проблемами працюють доц. Звягинцев О.О., проф. Шматько О.О., проф. Погарский С.О., доц. П’ятак М.І., ст. н. с. Одаренко Е.М. і інші. Найважливішою проблемою кафедри прикладної електродинаміки є розвиток теорії випромінювання електромагнітних хвиль і створення малогабаритних антен з поляризацією, що обертається, що розробляються науковою школою доц. Шубарина Ю.В.  На початку 70-х років на кафедрі отримали розвиток наукові напрями: теорія і техніка гостронаправлених багатопроменевих антен, поширення і дифракція електромагнітних хвиль в плазмі, штучних середовищах і радіоголографія. Серйозні успіхи досягнуті по нових наукових напрямах. На кафедрі радіоспектроскопії, яка входила з 1974 р. до складу кафедри квантової радіофізики, а з 1978 року виділилася в кафедру біофізики, проводяться фундаментальні дослідження в області радіофізичної біології. Тут вивчаються амінокислоти і білки, що піддаються дії іонізуючого опромінення, процеси комплексовідтворення методами електронного парамагнітного резонансу і ядерного магнітного резонансу, клітинна проникність одноклітинних організмів і їх взаємодія із зовнішнім середовищем методами високочастотної провідності люмінесценції і електронного парамагнітного резонансу. У цьому напрямі багато зробили доц. Ткач В.К., академік Веркін Б.І., проф. Благій Ю.П., доц. Кононенко К.І., доц. Степин Л.Д. і багато інших. На кафедрі напівпровідникової і вакуумної електроніки виконуються важливі роботи в області напівпровідникової електроніки і по створенню високочастотних напівпровідникових генераторів, датчиків потужності, змішувачів, помножувачів і приладів з високою магнітоустойчивостью. Цей напрям очолює проф. Прохоров Е.Д. Великий внесок у його розвиток внесли академік Яковенко В.М., доцент Шеховцов М.О. та інші.
Останнім часом 5 кафедр факультету здійснюють традиційну підготовку фахівців з радіофізики та електроніки в поєднанні з необхідними в сучасному світі знаннями в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, на двох кафедрах викладаються дисципліни з комп’ютерної радіофізики та комплексних інформаційних технологій. На факультеті працює кафедра фізичної та біомедичної електроніки,а також кафедра молекулярної і медичної біофізики. У зв’язку з цим 25 листопада 2014 радіофізичний факультет був перейменований у факультет радіофізики біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.

Декани факультету

О. І. Терещенко 1952–1961 рр. Біографія
Б. М. Булгаков 1961–1964 рр. Біографія
М. С. Зінченко 1964–1965 рр. Біографія
В. М. Седих 1965–1969 рр. Біографія
А. І. Сапелкін 1969–1976 рр. Біографія
В. М. Кузьмічов 1976–1979 рр. Біографія
В. А. Свіч 1979–1993 рр. Біографія
М. П. Перепечай 1993–2002 рр. Біографія
О. Ф. Тирнов 2002–2007 рр. Біографія
С. М. Шульга з 2007 р. Біографія